top of page

Algemene voorwaarden:
 
Bij het maken van een afspraak met Fotografie Bommel-Art, Belinde van Bommel Fotografie Uden, hierna genoemd: de fotograaf, gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.
 
Auteursrecht:
Het auteursrecht betreffende de gemaakte foto’s ligt bij de fotograaf. Het is niet toegestaan dat derden, zonder toestemming en naamsvermelding een foto publiceren. De foto’s worden rechtenvrij geleverd aan de opdrachtgever, hetgeen onbeperkt gebruik alleen voor die opdrachtgever betekent. Bij niet nakomen van deze voorwaarden komt de fotograaf een 100 % vergoeding toe van het gehanteerde tarief. De klant geeft toestemming aan de fotograaf om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet, zoals social media, blog, portfolio, etc. en in drukwerk, zoals flyers, visitekaartjes of ander promotiemateriaal. De klant ontvangt daar geen vergoeding of korting voor. Indien de klant niet wil dat de gemaakte foto’s worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden, kan de klant dit vooraf per email kenbaar maken bij de fotograaf. Na de levering van de digitale bestanden aan de klant, is de fotograaf niet verplicht deze bestanden te bewaren.
 
Portretrecht:
De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om de gemaakte foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik zoals social media, website, etc. Tenzij door de klant dit vooraf anders is aangegeven. De fotograaf zal vooraf toestemming aan de klant vragen wanneer de gemaakte foto’s gebruikt zullen worden voor drukwerk, zoals flyers, visitekaartjes of ander promotiemateriaal. Bij zakelijke opdrachten dient het doel van de opdracht en hoe de foto’s gebruikt zullen worden, vooraf duidelijk te worden aangegeven. Onbeperkte licentie van de beelden is alleen na toestemming van de fotograaf mogelijk.
 
Bestanden:
De digitale fotobestanden worden enkel in jpeg aangeleverd, tenzij anders is afgesproken, bijv. ten behoeve van drukwerk. Het is niet toegestaan om de digitale fotobestanden anders online te plaatsen dan dat ze zijn aangeleverd, bijv. aangesneden of bewerkt. Als de digitale fotobestanden elders worden afgedrukt is de fotograaf niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.
 
Copyright:
Het is niet toegestaan om beelden of teksten uit de website van de fotograaf te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming.
 
Offerte:
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een deel van de prijs. Alle offertes en aanbiedingen van de fotograaf zijn vrijblijvend, ook indien daar een termijn in is opgenomen voor de aanvaarding daarvan. Alle prijsopgaven in offertes en aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, tenzij anders is vermeld. Indien de fotograaf voor verzending van de ingekochte zaken zorg draagt, brengt de fotograaf de transport-, verpakkings-, ontwerp-, en advieskosten bij de klant in rekening. Zolang de fotograaf de aanvaarding aan de klant niet schriftelijk heeft bevestigd, kan de fotograaf de aanbieding of de offerte herroepen of wijzigen.
 
Vergoeding:
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf opgegeven offerte van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zullen ook deze kosten en/of dit meerwerk in rekening worden gebracht. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.
 
Factuur en betaling:
Alle offertes, prijsopgaven, begrotingen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De prijs is vermeld in euro’s. Tenzij anders is vermeld zijn de prijzen inclusief 21% Btw, exclusief reiskosten, eventuele verzendkosten en overige ingekochte zaken. De betaling geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, voorafgaand aan de fotoshoot. Betalingen van facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
 
Levering en verzending:
De levering van het product is afhankelijk van de opdracht. Dit wordt per opdracht afgesproken. Bij levering van fotoproducten, zoals bijv. afdrukken, canvasdoeken, etc. is de fotograaf afhankelijk van derden. De termijn voor levering van deze producten wordt door de fotograaf in redelijkheid vastgesteld. De fotograaf is vrij in de keuze van toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten. De verzendkosten van fotoproducten worden in rekening gebracht bij de klant. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke of mondelinge opdracht of overeenkomst door de leverancier wordt ontvangen. Overschrijding van levertijden door welke oorzaak dan ook, geeft geen recht op korting of schadevergoeding tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Aansprakelijkheid:
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de leveringen tenzij er sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag. Alleen verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. De foto’s op social media en de website van de fotograaf zijn eigendom van de fotograaf. Bezoekers kunnen de foto’s bekijken, maar de foto’s zijn niet bestemd voor publicatie door derden. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of indirect gevolg ten gevolge van het uitblijven van resultaat. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens de fotosessie op locatie of in de studio. De fotograaf verplicht zicht de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op de website is geplaatst, ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van de website heeft besteed. De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de website of het gebruik van informatie die op de website wordt verstrekt. De fotograaf behoudt zich het recht om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Bij gebruik van de diensten in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Het is mogelijk dat de klant op zijn of haar beeldscherm de kleuren of de helderheid van het product anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.
 
Bevestiging en annulering:
Bevestiging van een fotoshoot geschiedt door middel van een e-mail. Na bevestiging wordt de datum vrijgehouden en kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. Annuleren van de fotoshoot dient maximaal 48 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak gedaan te worden per e-mail. Bij annulering van de opdracht door de klant, worden door de fotograaf de gemaakte onkosten in rekening gebracht. Dit bedrag is minimaal de helft van het offerte-bedrag van de geplande opdracht. Bij geen goed weer voor het gewenste resultaat wordt de opdracht op korte termijn verplaatst. Er wordt niet gefotografeerd in de regen of andere slechte weersomstandigheden. De fotograaf maakt de definitieve beslissing daarover.
 
Overmacht:
De genoemde levertijd voor levering van zaken alsmede het verrichten van andere diensten door de fotograaf wordt met de periode verlengd, gedurende welke de fotograaf door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van de fotograaf is sprake ten gevolge van inbraak, waterschade, brand, energiestoringen, vertraging tijdens transport, etc. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd zijn zowel de klant als de fotograaf bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dit geval heeft de fotograaf onverminderd het bepaalde, slechts het recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
 
Klachten:
Klachten inzake het geleverde werk van Bommel-Art, Belinde van Bommel Fotografie Uden, de fotograaf, dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vijf werkdagen na levering van het product, schriftelijk aan de fotograaf te worden gemeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk af te leveren voor het afgekeurde werk. 

bottom of page